Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
2.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
3.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 2. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
 3. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
 4. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน
 1. ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 2. ประจำปี 2561
 3. ประจำปี 2560
 4. ประจำปี 2559
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. ประจำปี 60
4.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
5.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6.การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง
 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
7.การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
8.การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการใช้จ่ายเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.62
 2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.63
 3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนภูมิและโครงสร้าง
ประกาศแผน (1)
ภาระค่าใช้จ่าย 61-63
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
12.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
15.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกัน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
16.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 

เทศบาลตำบลป่าซางดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2563 โดยนายพงษ์พันธ์ ขันคำกาศ นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง
[27 เม.ย. 2563] 3 รูป


ทต ป่าซาง ร่วมกับ คณะสงฆ์จังวัดเชียงราย และอำเภอแม่จัน มอบข้าวสาร น้ำดื่ม และอาหารกล่อง เพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ ต ป่าซาง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์การแพร่ระบาด โรค covid-19
[27 เม.ย. 2563] 6 รูป


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562
[9 ต.ค. 2562] 10 รูป
 


การพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
[30 พ.ย 542] 8 รูป


โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
[30 พ.ย 542] 4 รูป


การประชุมเตรียมการจัดโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาตำบลป่าซาง 2561
[30 พ.ย 542] 6 รูป
 


กิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและการไม่เล่นการพนันบอลโลก 2018
[30 พ.ย 542] 6 รูป


กิจกรรมตรวจสอบฐานข้อมูลและนำเสนอแผนวิจัยแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
[30 พ.ย 542] 4 รูป


กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองย่าเล็ก
[21 พ.ค. 2561] 6 รูป
 


กิจกรรมการเปิดศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดศิลปการขับซอพื้นบ้านล้านนา
[30 พ.ย 542] 4 รูป


กิจกรรมอบรม หัวข้อ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
[30 พ.ย 542] 11 รูป


การเร่งสำรวจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 10 รูป
 


กิจกรรมโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 9 รูป


ประเพณีแห่พระตำบลป่าซาง ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 11 รูป


ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 2561
[30 พ.ย 542] 17 รูป
 


การเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 4 รูป


ประชุมพนักงานเดือน เมษายน 2561
[30 พ.ย 542] 5 รูป


การส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ผ้าถิ่น จังหวัดเชียงราย
[30 พ.ย 542] 4 รูป
 


ประชุมเตรียมการจัดโครงการสืบสานประเพณีแห่พระ ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 8 รูป


กิจกรรมบรรชพาสามเณรภาคฤดูร้อน (โกนผมนาค)
[30 พ.ย 542] 8 รูป


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในพื้นทีตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 15 รูป
 


กิจกรรมวัน อปพร. ตำบลป่าซาง ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 6 รูป


ประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่1/2561
[30 พ.ย 542] 7 รูป


การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินและการรายงานเงินอุดหนุน
[30 พ.ย 542] 6 รูป
 


การแข่่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2561
[30 พ.ย 542] 14 รูป


เตรียมอุปกรณ์และปรับพื้นที่สร้างฝายมีชีวิตลำน้ำคี ม.6
[30 พ.ย 542] 7 รูป


โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[30 พ.ย 542] 15 รูป
 
หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 1659251 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft