Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
2.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
 
3.แผนอัตรากำลัง
• แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกาศคุณธรรมและจริยธรรม

• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. นโยบายการบริหาร/การดำเนินงาน/หลักเกณฑ์การบริหาร :::ประจำปี 2561
  2. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• แผนภูมิและโครงสร้าง
• ประกาศแผน (1)
• ภาระค่าใช้จ่าย-61-63
• หลักการและเหตุผล
 
 
4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
4.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 
4.2 แผนดำเนินงาน
• ประจำปี 2559
• ประจำปี 2560
• ประจำปี 2561
• ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 
4.3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
4.4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปี 60
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
 
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ กฏหมาย

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
7.ข้อมูลผู้สูงอายุ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
8.ข้อมูลผู้พิการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
9.ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
10.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง.rar
 
11.มาตรฐานการให้บริการ
มาตฐานการให้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง
 
12.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63
 
2.รายงานการกำกับติดามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
2.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ปี 61 (เดือนตุลาคม-กันยายน)
ปี 62
 
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ปี 61
ปี 62
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562
[9 ต.ค. 2562] 10 รูป


การพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
[30 พ.ย 542] 8 รูป


โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
[30 พ.ย 542] 4 รูป
 


การประชุมเตรียมการจัดโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาตำบลป่าซาง 2561
[30 พ.ย 542] 6 รูป


นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 0 รูป


กิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและการไม่เล่นการพนันบอลโลก 2018
[30 พ.ย 542] 6 รูป
 


กิจกรรมตรวจสอบฐานข้อมูลและนำเสนอแผนวิจัยแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
[30 พ.ย 542] 4 รูป


กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองย่าเล็ก
[21 พ.ค. 2561] 6 รูป


กิจกรรมการเปิดศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดศิลปการขับซอพื้นบ้านล้านนา
[30 พ.ย 542] 4 รูป
 


กิจกรรมอบรม หัวข้อ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
[30 พ.ย 542] 11 รูป


การเร่งสำรวจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 10 รูป


กิจกรรมโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 9 รูป
 


ประเพณีแห่พระตำบลป่าซาง ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 11 รูป


ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 2561
[30 พ.ย 542] 17 รูป


การเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 4 รูป
 


ประชุมพนักงานเดือน เมษายน 2561
[30 พ.ย 542] 5 รูป


การส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ผ้าถิ่น จังหวัดเชียงราย
[30 พ.ย 542] 4 รูป


ประชุมเตรียมการจัดโครงการสืบสานประเพณีแห่พระ ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 8 รูป
 


กิจกรรมบรรชพาสามเณรภาคฤดูร้อน (โกนผมนาค)
[30 พ.ย 542] 8 รูป


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในพื้นทีตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 15 รูป


กิจกรรมวัน อปพร. ตำบลป่าซาง ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 6 รูป
 


ประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่1/2561
[30 พ.ย 542] 7 รูป


การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินและการรายงานเงินอุดหนุน
[30 พ.ย 542] 6 รูป


การแข่่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2561
[30 พ.ย 542] 14 รูป
 


เตรียมอุปกรณ์และปรับพื้นที่สร้างฝายมีชีวิตลำน้ำคี ม.6
[30 พ.ย 542] 7 รูป


โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[30 พ.ย 542] 15 รูป


เทศบาลตำบลเขาเจียกเข้าดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 10 รูป
 
หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1558040 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft