Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)/กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปี 2552
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 

การพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
[30 พ.ย 542] 8 รูป


โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
[30 พ.ย 542] 4 รูป


การประชุมเตรียมการจัดโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาตำบลป่าซาง 2561
[30 พ.ย 542] 6 รูป
 


นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 0 รูป


กิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและการไม่เล่นการพนันบอลโลก 2018
[30 พ.ย 542] 6 รูป


กิจกรรมตรวจสอบฐานข้อมูลและนำเสนอแผนวิจัยแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
[30 พ.ย 542] 4 รูป
 


กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์หนองย่าเล็ก
[21 พ.ค. 2561] 6 รูป


กิจกรรมการเปิดศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดศิลปการขับซอพื้นบ้านล้านนา
[30 พ.ย 542] 4 รูป


กิจกรรมอบรม หัวข้อ วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง
[30 พ.ย 542] 11 รูป
 


การเร่งสำรวจผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 10 รูป


กิจกรรมโครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 9 รูป


ประเพณีแห่พระตำบลป่าซาง ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 11 รูป
 


ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 2561
[30 พ.ย 542] 17 รูป


การเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 4 รูป


ประชุมพนักงานเดือน เมษายน 2561
[30 พ.ย 542] 5 รูป
 


การส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ผ้าถิ่น จังหวัดเชียงราย
[30 พ.ย 542] 4 รูป


ประชุมเตรียมการจัดโครงการสืบสานประเพณีแห่พระ ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 8 รูป


กิจกรรมบรรชพาสามเณรภาคฤดูร้อน (โกนผมนาค)
[30 พ.ย 542] 8 รูป
 


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในพื้นทีตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 15 รูป


กิจกรรมวัน อปพร. ตำบลป่าซาง ประจำปี 2561
[30 พ.ย 542] 6 รูป


ประชุมสภาสมัยที่ 1 ครั้งที่1/2561
[30 พ.ย 542] 7 รูป
 


การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินและการรายงานเงินอุดหนุน
[30 พ.ย 542] 6 รูป


การแข่่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2561
[30 พ.ย 542] 14 รูป


เตรียมอุปกรณ์และปรับพื้นที่สร้างฝายมีชีวิตลำน้ำคี ม.6
[30 พ.ย 542] 7 รูป
 


โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[30 พ.ย 542] 15 รูป


เทศบาลตำบลเขาเจียกเข้าดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542] 10 รูป


มอบของขวัญและขนมเนื่องในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ 61
[30 พ.ย 542] 10 รูป
 
หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 949968 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft