Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
2.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
 
3.แผนอัตรากำลัง
• แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกาศคุณธรรมและจริยธรรม
• แผนภูมิและโครงสร้าง
• ประกาศแผน (1)
• ภาระค่าใช้จ่าย-61-63
• หลักการและเหตุผล
 
 
4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
4.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 
4.2 แผนดำเนินงาน
• ประจำปี 2559
• ประจำปี 2560
• ประจำปี 2561
• ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 
4.3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
4.4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปี 60
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
 
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฏหมาย
 
7.ข้อมูลผู้สูงอายุ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
8.ข้อมูลผู้พิการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
9.ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
10.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง.rar
 
11.มาตรฐานการให้บริการ
มาตฐานการให้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง
 
12.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
2.รายงานการกำกับติดามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
2.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ปี 61 (เดือนตุลาคม-กันยายน)
ปี 62
 
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ปี 61
ปี 62
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
ภาพกิจกรรม / ผลงานที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าซาง

การพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
[30 พ.ย 542]

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
[30 พ.ย 542]

การประชุมเตรียมการจัดโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาตำบลป่าซาง 2561
[30 พ.ย 542]

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542]

กิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและการไม่เล่นการพนันบอลโลก 2018
[30 พ.ย 542]

กิจกรรมตรวจสอบฐานข้อมูลและนำเสนอแผนวิจัยแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
[30 พ.ย 542]


ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าซาง
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA.) ประจำปี 2561  [24 พ.ค. 2562]
  ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561  [24 พ.ค. 2562]
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562)  [30 เม.ย. 2562]
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2561)  [23 เม.ย. 2562]
  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562(6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2562   [22 เม.ย. 2562]
  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ สตง.   [28 ธ.ค. 2561]
  รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561  [12 ต.ค. 2561]
  ประชาสัมพันธ์ “ทรัพยากรการท่องเที่ยวตำบลป่าซาง Visit Pasang (รูปแบบ QR Code)”   [6 ก.ค. 2561]
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน กรกฏาคม 2561   [3 ก.ค. 2561]
  เนื่องในมงคลสมัยที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  [26 มิ.ย. 2561]
   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561   [31 พ.ค. 2561]
  ประชาสัมพันธ์สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าซาง ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนตำบลป่าซางเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้หัวข้อ “วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง”   [11 พ.ค. 2561]
  จดหมายข่าวกองคลัง 2561  [9 พ.ค. 2561]
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [9 พ.ค. 2561]
   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ในวันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561  [3 พ.ค. 2561]
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลตำบลป่าซาง
 ผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ] 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 ไปบ้านร่องคี หมู่ที่ 1 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 21 พ.ค. 2562 ] 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8/1 หมู่ที่ 1 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.4 [ 21 พ.ค. 2562 ] 
 โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตลานกีฬา(บ้านโค้งงาม) บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตางรางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 21 พ.ค. 2562 ] 
 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านป่าเมี้ยง หมู่ที่ 15 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 21 พ.ค. 2562 ] 
 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 21 พ.ค. 2562 ] 
 โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอย 2,5 บ้าใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 5 เม.ย. 2562 ] 
 โครงการขยายไหล่ทาง บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 5 เม.ย. 2562 ] 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 5 เม.ย. 2562 ] 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 5 เม.ย. 2562 ] 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 5 เม.ย. 2562 ] 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 18 มี.ค. 2562 ] 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 5 มี.ค. 2562 ] 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 5 มี.ค. 2562 ] 
 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำโดยการสร้างฝารางเหล็ก บ้านแม่คี หมุ่ที่ 9 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 5 มี.ค. 2562 ] 
 


ฟังบรรยายธรรมพิเศษ โดยท่าน ว.วชิรเมธี เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง หลังใหม่ 6 เมษายน 2554
ข่าวเชียงราย - ข่าวสารทั่วไป - งานเชียงราย
ภาพบรรยากาศงานเทศกาลผลไม้ Chiangrai Fruit Festival 2019
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 24 พฤษภาคม 2019 เวลา 14:57:52 นาที )
เชียงราย เปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 23 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:14:38 นาที )
เทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:13:41 นาที )
มส.ตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระสิงห์-วัดมหาธาตุ-วัดหนองโว้ง
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:47:47 นาที )
พิธีห่มผ้าองค์พระธาตุดอยสะเก็น และพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อดอยสะเก็น
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 10:42:56 นาที )
เปิดรับสมัครเด็กอายุ 11-15 ปี เข้าค่ายศิลปะตามโครงการวาดศิลป์ เพื่อน้อง
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 21 พฤษภาคม 2019 เวลา 12:28:26 นาที )
ชาวเชียงรายสุดปลื้ม !!!น้องน้ำผึ้งคว้ารางวัลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 21 พฤษภาคม 2019 เวลา 09:46:09 นาที )
 
กระดานข่าว - เว็บบอร์ด

:: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เทศบาลตำบลป่าซาง ::

Untitled Document
 


นายพงษ์พันธ์ ขันคำกาศ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง


นางสาวเกศวรินทร์ ดอนอินผล
รองนายกเทศมนตรี

นางสาวปิยะพร อาริยะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายปวน ผาลาด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ท่านอยากให้เทศบาลตำบลป่าซางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รางระบายน้ำ ฯลฯ
พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างยั่งยืน
ต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมด้านกีฬา
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตำบลป่าซาง

ดูผลโหวต

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เห็นด้วยหรือไม่กับการจัดการขยะโดยให้ประชาชนคัดแยกขยะและมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เฉยๆ
ยังไงก็ได้

ดูผลโหวต

 
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
รวมลิงค์ อบต. /ทต. เชียงราย
 
เว็บไซต์ จ.เชียงราย
  จังหวัดเชียงราย
  เทศบาลนครเชียงราย
  ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
  ประชาสัมพันธ์เชียงราย
  สนง.สถิติจังหวัด
  สนง.ประกันสังคม
  สถานีอุตุนิยมวิทยา
  สนง.คลังจังหวัด
  ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
  ตำรวจภูธรจังหวัด
  ตำรวจท่องเที่ยว
  ททท.ภาคเหนือเขต 2
  สนง.พระพุทธศาสนา
 ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์  
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1189339 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft