Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
2.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
 
3.แผนอัตรากำลัง
• แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกาศคุณธรรมและจริยธรรม

• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. นโยบายการบริหาร/การดำเนินงาน/หลักเกณฑ์การบริหาร :::ประจำปี 2561
  2. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• แผนภูมิและโครงสร้าง
• ประกาศแผน (1)
• ภาระค่าใช้จ่าย-61-63
• หลักการและเหตุผล
 
 
4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
4.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 
4.2 แผนดำเนินงาน
• ประจำปี 2559
• ประจำปี 2560
• ประจำปี 2561
• ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 
4.3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
4.4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปี 60
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
 
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ กฏหมาย

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
7.ข้อมูลผู้สูงอายุ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
8.ข้อมูลผู้พิการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
9.ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
10.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง.rar
 
11.มาตรฐานการให้บริการ
มาตฐานการให้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง
 
12.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63
 
2.รายงานการกำกับติดามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
2.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ปี 61 (เดือนตุลาคม-กันยายน)
ปี 62
 
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ปี 61
ปี 62
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 
 
ภาพกิจกรรม / ผลงานที่ผ่านมา เทศบาลตำบลป่าซาง

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562
[9 ต.ค. 2562]

การพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย
[30 พ.ย 542]

โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
[30 พ.ย 542]

การประชุมเตรียมการจัดโครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษาตำบลป่าซาง 2561
[30 พ.ย 542]

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลป่าซาง
[30 พ.ย 542]

กิจกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและการไม่เล่นการพนันบอลโลก 2018
[30 พ.ย 542]


ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลป่าซาง
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย  [24 ก.พ. 2563]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยหลังวัดป่าห้า บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 (วิธีเฉพาะเจาะจง)  [6 มกราคม 2563]
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 6,7,8 หมู่ที่ 4 (วิธีเฉพาะเจาะจง)  [7 มกราคม 2563]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานโดยการทาสีภายนอกและภายในอาคาร ทาสีอาคาร ๑ , ๒ (วิธีเฉพาะเจาะจง)  [21 มกราคม 2563]
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [17 มกราคม 2563]
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2562)  [27 ธ.ค. 2562]
  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ สตง.   [20 ธ.ค. 2562]
  ประกาศ เรื่องจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด(ครั้งที่ 2) วิธีตกลงราคา  [16 ธ.ค. 2562]
  เรื่องจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด (โดยวิธีตกลงราคา)  [29 พ.ย 2562]
  รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562  [8 ต.ค. 2562]
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2562)  [30 ก.ย. 2562]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ )  [9 ก.ย. 2562]
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรเริ่มจากปากซอย 1 บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 (วิธีเฉพาะเจาะจง)  [26 ส.ค. 2562]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13 (วิธีเฉพาะเจาะจง)  [28 ส.ค. 2562]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียต บ้านแม่คี หมู่ที่ 7(วิธีเฉพาะเจาะจง)  [20 ส.ค. 2562]
ข่าวประกวดราคา ประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง เทศบาลตำบลป่าซาง
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย3/4 บ้านร่องคี หมุ่ที่ 1 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ราคากลางงานก่อสร้างทาง [ 17 ก.พ. 2563 ] 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด วอยจันทร์ฉาย บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 17 ก.พ. 2563 ] 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอยร่มไทร บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตรารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 17 ก.พ. 2563 ] 
 โครงการรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอยข้างวัด บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 17 ก.พ. 2563 ] 
 โครงการเสียงตามสาย บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 17 ก.พ. 2563 ] 
 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานโดยการทาสีภายนอกและภายในอาคาร 1,2 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 17 ก.พ. 2563 ] 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 8 บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 20 ธ.ค. 2562 ] 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 7 บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 20 ธ.ค. 2562 ] 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้องฝาปิด ซอย 6 บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตางรางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 20 ธ.ค. 2562 ] 
 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยหลังวัดป่าห้า บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตางรางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 20 ธ.ค. 2562 ] 
 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานโดยการทาสีภายนอกและภายในอาคาร 1,2 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตางรางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5 [ 20 ธ.ค. 2562 ] 
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) [ 22 ส.ค. 2562 ] 
 โครงการขยายผิวจราจรเริ่มจากปากซอย 1 บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 (วิธีเฉพาะเจาะจง) เผยแพร่ราคากลาง , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5 [ 21 ส.ค. 2562 ] 
 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5 [ 1 ส.ค. 2562 ] 
 โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5 [ 1 ส.ค. 2562 ] 
 
https://youtu.be/xadLos7WpBI

Welcome to Pasang Municipality
ข่าวเชียงราย - ข่าวสารทั่วไป - งานเชียงราย
เทศบาลพะเยา ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมสุขภาพดี วิถีพะเยา
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 25 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 15:24:18 นาที )
กกท.จัดกีฬามวยไทยอาชีพที่จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมพัฒนามาตรฐานรูปแบบกีฬามวยไทย
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 25 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 11:04:03 นาที )
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามโครงการตำรวจพันธุ์ดีบ้านหัวดอย
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 25 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 10:23:02 นาที )
สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 25 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 10:06:22 นาที )
สวนนงนุชพัทยา เปิดให้ชาวเชียงราย และ 10 จังหวัดภาคเหนือเที่ยวชมฟรี 1 เดือน
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 10:47:56 นาที )
งานนิทรรศการศิลปะ THE OLD MAN AND HIS ART หนุ่ม(เหลือ)น้อยกับงานศิลป์ของเขา โดย คอร์เนลิส ฮุค
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 10:44:31 นาที )
สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2020 เวลา 10:03:27 นาที )
 
กระดานข่าว - เว็บบอร์ด

:: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น เทศบาลตำบลป่าซาง ::

Untitled Document
 


นายพงษ์พันธ์ ขันคำกาศ
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง


นางสาวเกศวรินทร์ ดอนอินผล
รองนายกเทศมนตรี

นางสาวปิยะพร อาริยะ
เลขานุการนายกเทศมนตรี


นายปวน ผาลาด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ท่านอยากให้เทศบาลตำบลป่าซางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รางระบายน้ำ ฯลฯ
พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างยั่งยืน
ต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมด้านกีฬา
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตำบลป่าซาง

ดูผลโหวต

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เห็นด้วยหรือไม่กับการจัดการขยะโดยให้ประชาชนคัดแยกขยะและมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เฉยๆ
ยังไงก็ได้

ดูผลโหวต

 
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
รวมลิงค์ อบต. /ทต. เชียงราย
 
เว็บไซต์ จ.เชียงราย
  จังหวัดเชียงราย
  เทศบาลนครเชียงราย
  ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
  ประชาสัมพันธ์เชียงราย
  สนง.สถิติจังหวัด
  สนง.ประกันสังคม
  สถานีอุตุนิยมวิทยา
  สนง.คลังจังหวัด
  ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
  ตำรวจภูธรจังหวัด
  ตำรวจท่องเที่ยว
  ททท.ภาคเหนือเขต 2
  สนง.พระพุทธศาสนา
 ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
พยากรณ์อากาศ
 
 
 
 

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ.
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์  
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 3 คน ผู้ชมเว็บ 1501866 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft