Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
อำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
2.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
3.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
 4. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 5. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1
 6. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 7. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 8. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
 9. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
 10. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน
 1. ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 2. ประจำปี 2561
 3. ประจำปี 2560
 4. ประจำปี 2559
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. ประจำปี 60
4.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
5.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6.การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง
 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
7.การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(เบี้ยยังชีพ) ปี 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(จัดเก็บรายได้) ปี 2562
8.การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการใช้จ่ายเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.62
 2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.63
 3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนภูมิและโครงสร้าง
ประกาศแผน (1)
ภาระค่าใช้จ่าย 61-63
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
12.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
15.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
16.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกัน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 

Warning: getimagesize(../filesAttach/news/1325834905.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/pasangcr/domains/pasangmaechan.com/public_html/news/detail.php on line 47
ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555

(เปิดดูทั้งหมด 1026 ครั้ง :: ประกาศเมื่อ 6 มกราคม 2555)

ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง

 

เรื่อง  รับสมัครพนักงานจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2555

------------------------

 

                   ด้วยเทศบาลตำบลป่าซาง  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  2555  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลป่าซาง  จำนวน  ตำแหน่ง            5  อัตรา 

 

                   อาศัยอำนาจตามความในข้อ  19  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2547 จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง  ในปีงบประมาณ  2555  ดังนี้

 

1.    ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

  (1)  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ( ผู้มีคุณวุฒิ )      จำนวน  1  อัตรา

  (2)  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยวิศวกรโยธา    ( ผู้มีคุณวุฒิ )              จำนวน  1  อัตรา

  (3)  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ( ผู้มีทักษะ )                   จำนวน  3  อัตรา

 

2.    คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

ผู้ซึ่งจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาล  จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ดังนี้

 

(1) มีสัญชาติไทย

 

(2)    มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี  และไม่เกิน 60 ปี

(3)    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4)   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ      จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

(ข) วัณโรคในระยะอันตราย

(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

(ง)    โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(จ)    โรคพิษสุราเรื้อรัง

(5)         ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6)          ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น

(7)    ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ

 

 

 

 

/ (8) ...

 

 

 

 

- 2 -

 

(8)    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(9)    ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

 

3.    ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง

ตามบัญชีรายละเอียด แนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

4.    ระยะเวลาการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร

 

4.1  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12 - 20 มกราคม 2555 

4.2  สถานที่รับสมัคร ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  หมายเลขโทรศัพท์  0-5360-7666-8

 

5.    เอกสารที่ยื่นในวันสมัคร

 

5.1  ใบสมัคร                                        จำนวน     1      ฉบับ

 

5.2  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 

 

       ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน            จำนวน     3      รูป

 

5.3  สำเนาทะเบียนบ้าน                             จำนวน     1      ฉบับ

 

5.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                            จำนวน     1      ฉบับ

 

5.5  สำเนาวุฒิการศึกษา                                      จำนวน     1      ฉบับ

 

5.6  ใบรับรองแพทย์  ( ออกไม่เกิน  1  เดือน )                จำนวน     1      ฉบับ

 

5.7  สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร ( ถ้ามี )      จำนวน     1      ฉบับ

5.8  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( .. )

 

       ( สำหรับผู้ที่สมัครตำแหน่ง  ผู้ช่วยวิศวกรโยธา )          จำนวน     1      ฉบับ

 

5.9  หนังสือรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

  จากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุลักษณะงาน

  และระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน

 

       ( สำหรับผู้สมัครตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ) จำนวน     1      ฉบับ    

 

5.10  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว / สกุล         จำนวน       1    ฉบับ

 

                   สำหรับการรับสมัครในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัคร รายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  เทศบาลตำบลป่าซางจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร  และไม่มีสิทธิเข้าทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง

 

 

 

 

/ 6. ค่าธรรมเนียม ...

 

 

 

- 3 -

6.    ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ผู้สมัคร จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ คนละ  100 บาท  ( หนึ่งร้อยบาทถ้วน ) ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียว

 

 

7.    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

 

                         จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่  23 มกราคม 2555  ณ เทศบาลตำบลป่าซาง

8.    หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร

ยึดหลัก “สมรรถนะ” ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานของตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย

       ก.  ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

       ข.  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

       ค.  คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

9.  หลักสูตรและรายละเอียดการเลือกสรร

 

     หลักสูตรการเลือกสรร  แบ่งออกเป็น  3  ภาค  คือ

 

                         ๙.1  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ( ภาค ก )    คะแนนเต็ม  50  คะแนน

 

                                ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

 

                                -  ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง

 

                                -  ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย  อุปมาอุปไมย  และการประมวลผลทางคณิตศาสตร์

 

.2  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ( ภาค ข ) คะแนนเต็ม 50  คะแนน    

 

       ทดสอบโดยการสอบข้อเขียน  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 
  โครงการซ่อมแซมระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน (เก้าหลัง) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 10 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ปร.4 , ปร.5 , ตารางแสดงวงเงิน  
  งานรถกระเช้า  
  ประกาศสอบราคา รางระบายน้ำ 6 โครงการ  
  ประกาศสอบราคา จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสำนักงานเทศบาล  
  สอบราคาจ้างเหมาอาคารในศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะอย่างยั่งยืน  
  สอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด  
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์บ้านแม่สลอง หมู่ 14   
  ประชาสัมพันธ์ เรื่องชะลอการประก่าศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษาณ์โครงการช่วยน้องก่อนเปิดเทอม  
  สอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ 5 โครงการ  
  ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555  
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1891273 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft