Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
2.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
 
3.แผนอัตรากำลัง
• แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกาศคุณธรรมและจริยธรรม

• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. นโยบายการบริหาร/การดำเนินงาน/หลักเกณฑ์การบริหาร :::ประจำปี 2561
  2. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• แผนภูมิและโครงสร้าง
• ประกาศแผน (1)
• ภาระค่าใช้จ่าย-61-63
• หลักการและเหตุผล
 
 
4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
4.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 
4.2 แผนดำเนินงาน
• ประจำปี 2559
• ประจำปี 2560
• ประจำปี 2561
• ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 
4.3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
4.4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปี 60
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
 
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ กฏหมาย

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
7.ข้อมูลผู้สูงอายุ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
8.ข้อมูลผู้พิการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
9.ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
10.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง.rar
 
11.มาตรฐานการให้บริการ
มาตฐานการให้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง
 
12.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63
 
2.รายงานการกำกับติดามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
2.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ปี 61 (เดือนตุลาคม-กันยายน)
ปี 62
 
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ปี 61
ปี 62
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 


  รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2562)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ )
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรเริ่มจากปากซอย 1 บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียต บ้านแม่คี หมู่ที่ 7(วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 หมู่ 14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9 หมู่ 4
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บ้านแม่คี หมู่ที่ 7
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายป่าอ้อ (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ รับรองแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแวมฝายป่าอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562)
  สรุปผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณะภัย
  กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน
  แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA.) ประจำปี 2561
  ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562)
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2561)
  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562(6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2562
  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ สตง.
  รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
  ประชาสัมพันธ์ “ทรัพยากรการท่องเที่ยวตำบลป่าซาง Visit Pasang (รูปแบบ QR Code)”
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน กรกฏาคม 2561
  เนื่องในมงคลสมัยที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561
  ประชาสัมพันธ์สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลป่าซาง ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนตำบลป่าซางเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้หัวข้อ “วัยเรียน วัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง”
  จดหมายข่าวกองคลัง 2561
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ในวันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561
  สรุปผลดำเนินการ เรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลป่าซาง
  ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลป่าซาง
  ถวายพระพรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตร ราชกัญญาสิริวันาพรรณวดี 5 เมษายน 2561
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน เมษายน 2561
  ขอถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสบามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน มีนาคม 2561 ในวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2560
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องการออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง; เรื่องการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  รายงานงบแสดงฐานะการเงินพร้อมงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง ; ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องการแต่งกายไว้ทุกข์ : ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ประจำเดือน กันยายน 2560 ในวันพุธ ที่ 6 กันยายน 2560
   ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าซาง;แจ้งสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำแม่น้ำ

 

หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 1356946 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft