Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
2.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
3.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 2. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
 3. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
 4. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน
 1. ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 2. ประจำปี 2561
 3. ประจำปี 2560
 4. ประจำปี 2559
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. ประจำปี 60
4.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
5.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6.การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง
 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
7.การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
8.การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการใช้จ่ายเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.62
 2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.63
 3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนภูมิและโครงสร้าง
ประกาศแผน (1)
ภาระค่าใช้จ่าย 61-63
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
12.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
15.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกัน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
16.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 


  ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างปรบปรุงภูมิทัศน์หนองย่าเล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ถนนสายหน้าวัด บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 14 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  จดหมายข่าวกองคลัง 14 เมษายน 2563
  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำทุก 6 เดือน(ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 - มี.ค.2563)
  รายงานผลการดำเนินงานทุกงวด 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) (งวดที่ 2)
  สาระสำคัญ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานโดยการทาสีภายนอกและภายในอาคาร ๑,๒ (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประากาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๓ (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๔/๓ บ้านร่องคี หมู่ที่ ๑ (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด วอยข้างวัด บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๑๑ (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอยจันทร์ฉาย หมู่ที่ ๒ (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอยร่มไทร หมู่ที่ ๒ (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยหลังวัดป่าห้า บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 6,7,8 หมู่ที่ 4 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานโดยการทาสีภายนอกและภายในอาคาร ทาสีอาคาร ๑ , ๒ (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2562)
  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ สตง.
  ประกาศ เรื่องจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด(ครั้งที่ 2) วิธีตกลงราคา
  เรื่องจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด (โดยวิธีตกลงราคา)
  รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2562
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2562)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ )
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจรเริ่มจากปากซอย 1 บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียต บ้านแม่คี หมู่ที่ 7(วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 หมู่ 14
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 10
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9 หมู่ 4
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บ้านแม่คี หมู่ที่ 7
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายป่าอ้อ (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ รับรองแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแวมฝายป่าอ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562)
  สรุปผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณะภัย
  กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน
  แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA.) ประจำปี 2561
  ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562)
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2561)
  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562(6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2562
  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ สตง.
  รายงานผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
  ประชาสัมพันธ์ “ทรัพยากรการท่องเที่ยวตำบลป่าซาง Visit Pasang (รูปแบบ QR Code)”

 

หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1659263 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft