Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
2.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
3.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 1. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 2. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
 3. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
 4. แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนดำเนินงาน
 1. ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 2. ประจำปี 2561
 3. ประจำปี 2560
 4. ประจำปี 2559
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 1. ประจำปี 60
4.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
5.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ กฎหมาย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6.การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 1. มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง
 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
7.การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
8.การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 2. แผนการใช้จ่ายเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 1. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.62
 2. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.63
 3. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.63
ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือน
9.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนภูมิและโครงสร้าง
ประกาศแผน (1)
ภาระค่าใช้จ่าย 61-63
หลักการและเหตุผล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
10.การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
12.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
15.แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
ประกาศใช้แผนปฎิบัติการป้องกัน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
16.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายดุลยพินิจ
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 


  โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 (วิธี e-bidding) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 (วิธี e-bidding) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการปรับปรุงโรงอาหารโดยการเปลี่ยนหลังคา (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 8 บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองชลประทาน บ้านแม่สลองใน หมูู่ที่ 4 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , แบบสรุปราคางาน
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองน้ำสาธารณะ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , แบบสรุปราคางาน
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย1/7 บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , แบบสรุปราคางาน
  โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 (วิธี e-bidding) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 (วิธี e-bidding) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 8 บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองชลประทาน บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 14 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , แบบสรุปราคากลาง
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองน้ำสาธารณะ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , แบบสรุปราคาฯ
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/7 บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , แบบสรุปราคากลางฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านพักอานนท์ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจนถนน คสล.ซอย 6 บ้านแม่คี หมู่ที่ 9 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อบ้าน บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 (วิธีเฉพาะเจาะจง)
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.เริ่มจากหน้าบ้านนางธรรมา ถึง บ้านนางศิริลักษณ์ บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 (ประกาศ , ตางรางแสดงวงเงินฯ , สรุปราคากลางฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง
  โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.ซอย 6 บ้านแม่คี หมู่ที่ 9 (ประกาศ , ตารางแสดงวงเงินฯ , สรุปราคากลางฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 และบ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 (ประกาศ , ตารางแสดงวงเงินฯ , สรุปราคากลางฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อบ้าน บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 (ประกาศ , ตารางแสดงวงเงินฯ , สรุปราคากลางฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านพักอานนท์ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 (ประกาศ , ตารางแสดงวงเงินฯ , สรุปราคากลางฯ) วิธีเฉพาะเจาะจง
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองย่าเล็ก บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการจ้างเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่คี หมู่ที่ 7 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8/1 บ้านร่องคี หมู่ที่ 1 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 2 บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 (วิธีเฉพาะเจาะ) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ถนนหน้าวัด บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 8 บ้านสันคือ หมู่ที่ 12 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย3/4 บ้านร่องคี หมุ่ที่ 1 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ราคากลางงานก่อสร้างทาง
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด วอยจันทร์ฉาย บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอยร่มไทร บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตรารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5
  โครงการรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอยข้างวัด บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5
  โครงการเสียงตามสาย บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5
  โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานโดยการทาสีภายนอกและภายในอาคาร 1,2 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศฯ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 8 บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย 7 บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้องฝาปิด ซอย 6 บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตางรางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยหลังวัดป่าห้า บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตางรางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5
  โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานโดยการทาสีภายนอกและภายในอาคาร 1,2 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตางรางแสดงวงเงินฯ , ปร.4 , ปร.5
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
  โครงการขยายผิวจราจรเริ่มจากปากซอย 1 บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8 (วิธีเฉพาะเจาะจง) เผยแพร่ราคากลาง , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม บ้านแม่คี หมุ่ที่ 7 (ตารางแสดงวงเงิน) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9 บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5
  ขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกออกแบบรับรองแบบเพื่อประกอบการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งานอาคาร,รางระบายน้ำ,เมรุ,ห้องน้ำสาธารณะ,ลาน คสล.) จำนวน 10 โครงการ
  ขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกออกแบบรับรองแบบเพื่อประกอบการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งานถนน) จำนวน 10 โครงการ
  โครงการเสริมไหล่ทางถนนสายหลัก บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประกาศ , ตารางแสดงวงเงิน , ปร.4 , ปร.5

 

หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 | สุดท้าย
Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 1659261 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft