Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลพื้นฐาน
1.โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
2.อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการฯ
 
3.แผนอัตรากำลัง
• แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกาศคุณธรรมและจริยธรรม

• การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1. นโยบายการบริหาร/การดำเนินงาน/หลักเกณฑ์การบริหาร :::ประจำปี 2561
  2. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• แผนภูมิและโครงสร้าง
• ประกาศแผน (1)
• ภาระค่าใช้จ่าย-61-63
• หลักการและเหตุผล
 
 
4.แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
4.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
• แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
 
4.2 แผนดำเนินงาน
• ประจำปี 2559
• ประจำปี 2560
• ประจำปี 2561
• ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
 
4.3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
4.4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปี 60
ประจำปี 61
ประจำปี 62
 
5.ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเทศบาลตำบลป่าซาง
 
6.กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบ กฏหมาย

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
7.ข้อมูลผู้สูงอายุ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
8.ข้อมูลผู้พิการ
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
9.ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
10.มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลป่าซาง.rar
 
11.มาตรฐานการให้บริการ
มาตฐานการให้บริการเทศบาลตำบลป่าซาง
 
12.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี 59
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63
 
2.รายงานการกำกับติดามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
 
3.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปี 60
ปี 61
ปี 62
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
2.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปี 61
ปี 62
 
3.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ปี 61 (เดือนตุลาคม-กันยายน)
ปี 62
 
4.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ปี 61
ปี 62
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์
คำสั่งจัดตั้งศูนย์
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
--------
ข้อมูลเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
คลังเอกสาร/ดาวน์โหลดเอกสาร
การตรวจสอบภายใน
ภาพกิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
 
ข้อมูลสำหรับประชาชน
1.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
2.แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การวิเคราะห์ความเสี่ยง/หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน/เป้าหมาย
ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลป่าซาง
ข้อมูลตำบลป่าซาง
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
 

นายดำเนิน ยิ่งนอก
ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

นางสาวจินตนา วงศ์เขื่อน
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนวพร บุญเรือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวกัญญ์ธวัล วันดี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

พ.จ.อ.ณัฏฐศรันย์ อินแสนสืบ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายไกรทอง ดอนอินผล
นิติกรชำนาญการ

นางประนอม ปวนคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายระพีพัฒน์ พันธ์คำ
นักวิชาการทะเบียนและบัตรชำนาญการ

น.ส.แพรวพรรณ จันต๊ะนาเขต
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายพรเทพ รัตนวิมล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุทาศิณีย์ มูลศรี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรัชนี ป้อมฟู
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายสนธยา ทะโป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

นายพนม ชมภูเมืองชื่น
พนักงานขับเครื่องจักร์ขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)

นายวีรชล คำนิล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวอารยา จุฬาสถิตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศรายุทธ ตระกูลฉั่ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

นายศรชัย สิงธิสาร
พนักงานขับรถ (ผู้มีทักษะ)

นางสาวเบญจพร แถมพูลสวัสดิ์
คนงานทั่วไป

นางสาวศศินันท์ ขันธิวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายไชยยัณต์ ชัยมูลมั่ง
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)

นายหมวก วิระคำ
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

นายภัทรนุพงศ์ คำกำเลิศ
คนงานทั่วไป

นางสาวนิตยา สิทธิการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชาญณรงค์ ขันธิวงค์
คนงานทั่วไป

นางสมคิด โกแสนตอ
คนงานทั่วไป

น.ส.ลาวรรณ พิมพะยอม
ผู้ฃ่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวัฒนา ทาวาง
คนงานทั่วไป

นายอนุพงษ์ ฤทธิแจ่ม
คนงานทั่วไป

นายเดชา สิงธิสาร
คนงานทั่วไป

นายกัมพลศักดิ์ ญาณะวรรณ
คนงานทั่วไป

Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1558072 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง
เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016-2018 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.

Design by
Chiangrai Enter Soft