Untitled Document
 
Untitled Document
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 4 ปี
1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
2.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1-2560
3.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2-2561
4.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3-2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พ.ศ 2559
เทศฯ 59 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2560
เทศฯ 60 ไฟล์ PDF
พ.ศ 2561
เทศบัญญัติ 2561-pdfอ
พ.ศ.2562
เทศบัญญิตงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562
แผนดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. 2559
แผนดำเนินงาน 2559
ประจำปี พ.ศ. 2560
แผนดำเนินงาน 2560
ประจำปี พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
แผนการดำเนินงาน 2561
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
คำสั่งการแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
สถานที่ตั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าซาง
พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุก/การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ การร้องเรียน
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
 
 
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
งานทะเบียนราษฎร
 
ข้อมูลชุมชน
ฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลป่าซาง
กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลป่าซาง
ข้อมูลสถานศึกษา และ ศพด.
ประเพณี / วัฒนธรรม
ข้อมูลที่พัก / รีสอร์ท
ข้อมูลร้านอาหาร
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล(OTOP)กลุ่มอาชีพ
 
คลังเอกสาร
ข่าวประกวดราคา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบภายใน
ประมวลภาพกิจกรรม
ร้องทุกข์ - สายตรงนายก
ลงทะเบียนรับข่าวสาร
ชื่อ
อีเมล์
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ :: เชียงราย เอ็นเทรอ์ ซอฟต์
 
แผนที่ออนไลน์ GIS Map เชียงราย
 

นายดำเนิน ยิ่งนอก

ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

นายชยธร ทิพย์พิมล

รองปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

นางสาวจินตนา วงศ์เขื่อน

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวนวพร บุญเรือง

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวกัญญ์ธวัล วันดี

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

พ.จ.อ.ณัฏฐศรันย์ อินแสนสืบ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายไกรทอง ดอนอินผล

นิติกรชำนาญการ

นายอาทิตย์ มงคลดี

เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

นางประนอม ปวนคำ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายระพีพัฒน์ พันธ์คำ

นักวิชาการทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวแพรวพรรณ จันต๊ะนาเขต

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุทาศิณีย์ มูลศรี

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรัชนี ป้อมฟู

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายสนธยา ทะโป

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

นายพนม ชมภูเมืองชื่น

พนักงานขับเครื่องจักร์ขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)

นายวีรชล คำนิล

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาวอารยา จุฬาสถิตย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายศรายุทธ ตระกูลฉั่ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

นายศรชัย สิงธิสาร

พนักงานขับรถ (ผู้มีทักษะ)

นางสาวเบญจพร แถมพูลสวัสดิ์

คนงานทั่วไป

นางสาวศศินันท์ ขันธิวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายไชยยัณต์ ชัยมูลมั่ง

พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)

นายหมวก วิระคำ

พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

นายภัทรนุพงศ์ คำกำเลิศ

คนงานทั่วไป

นางสาวนิตยา สิทธิการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายชาญณรงค์ ขันธิวงค์

คนงานทั่วไป

นางสมคิด โกแสนตอ

คนงานทั่วไป

นายจักราวุฒิ สิงห์คำ

คนงานทั่วไป

น.ส.ลาวรรณ พิมพะยอม

ผู้ฃ่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายประภาส ปันซังคอน

คนงานทั่วไป

นายวัฒนา ทาวาง

คนงานทั่วไป

นางสาวเพ็ญศรี สุตินกาศ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวบัวจันทร์ สุตินกาศ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอนุพงษ์ ฤทธิแจ่ม

คนงานทั่วไป

นายเดชา สิงธิสาร

คนงานทั่วไป

นายกัมพลศักดิ์ ญาณะวรรณ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

Untitled Document
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 949990 ครั้ง

เทศบาลตำบลป่าซาง เลขที่ 201 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โทร. 053-602659-2 , 053-602735-6 แฟกซ์ 053-602737

Copyright @ 2016 เทศบาลตำบลป่าซาง All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft