ท่านอยากให้เทศบาลตำบลป่าซางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
 
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รางระบายน้ำ ฯลฯ 23 คน 33.82 %
พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างยั่งยืน 16 คน 23.53 %
ต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมด้านกีฬา 16 คน 23.53 %
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตำบลป่าซาง 13 คน 19.12 %
   
   
โหวต 68 คน

ปิดหน้านี้