ท่านอยากให้เทศบาลตำบลป่าซางพัฒนาด้านใดมากที่สุด
 
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รางระบายน้ำ ฯลฯ 23 คน 34.85 %
พัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ อย่างยั่งยืน 16 คน 24.24 %
ต่อต้านยาเสพติดและส่งเสริมด้านกีฬา 15 คน 22.73 %
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในตำบลป่าซาง 12 คน 18.18 %
   
   
โหวต 66 คน

ปิดหน้านี้