เห็นด้วยหรือไม่กับการจัดการขยะโดยให้ประชาชนคัดแยกขยะและมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย

 
เห็นด้วย 5 คน 22.73 %
ไม่เห็นด้วย 7 คน 31.82 %
เฉยๆ 1 คน 4.55 %
ยังไงก็ได้ 9 คน 40.91 %
   
   
โหวต 22 คน 100.01 %

ปิดหน้านี้